Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell
Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell

اثرات و پيامدهاي حاصل از فعاليت هاي انساني بر موجودات زنده و زيستگاه هاي تالاب گاوخوني

چكيده:

تالاب گاوخوني يكي از باارزش ترين اكوسيستم ها و مخازن زيستي كشور در فلات مركزي ايران با گونه هاي نادر گياهي و جانوري خاص است. اين تالاب در حاشيه مركزي فلات ايران و در فاصله 140 كيلومتري جنوب شرقي اصفهان و در 12 كيلومتري ورزنه واقع شده است. تالاب گاوخوني به عنوان يك پيكره عظيم و منحصر بفرد آبي داراي ارزشهاي متعددي است. اين تالاب در مختصات جغرافيايي 50 درجه و 2 دقيقه تا 53 درجه طول شرقي و 31 درجه و 15 دقيقه تا 33 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است. با توجه به مطالعات ميداني و نيز مرور منابع مطالعاتي موجود، عوامل تهديد كننده زيستگاه ارزشمند تالاب و گونه هاي موجود در آن شناسايي شد. نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين مساله است كه تالاب گاوخوني به شدت تحت تاثير فعاليت هاي مخرب انساني شامل ورود فلزات سنگين و پساب هاي صنعتي و شهري به رودخانه زاينده رود و تالاب، صيد و شكار بي رويه و چراي مفرط دام و خشك شدن بستر زاينده رود مي باشد، لذا لزوم برنامه ريزي و مديريت محيط زيست در اين تالاب ضروري به نظر مي رسد.

 

براي دانلود كاربرد اثرات و پيامدهاي حاصل از فعاليت هاي انساني بر موجودات زنده و زيستگاه هاي تالاب گاوخوني كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۲:۱۷ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

بررسي ارتباط بين پارامترهاي كيفي آب و تغييرات كاربري اراضي(حوضة آبخيز زاينده رود)

چكيده

تأثير تغيير كاربري اراضي در تغييرات كيفيت آب سطحي از جمله چالش هاي مهم در مبحث تأمين آب براي مصارف مختلف است. اين مقاله با هدف بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر كيفيت آب رودخانة زاينده رود انجام شده است. در اين تحقيق، نخسفت تغيير سطح كاربري هاي موجود در حوضه در دو دورة زماني 1376 و 1394 با استفاده از سنجنده هاي ETM و TM ماهوارة لندست بررسيشد. سپس تغييرات كيفيت آب رودخانه در دوره اي هجده ساله مطالعه شد.آزمون همبستگي پيرسون نشفان داد بين اراضي كشاورزي با نيترات فسفات و هدايت الكتريكي و بين شهر و هدايت الكتريكي همبستگي معناداري وجود دارد. آزمون من كندال نيز نشان داد روند تغيير اكثر متغيرها به صورت صعودي است. نتايج حاكي از كاهش كيفيت آب رودخانه به دنبال تغييرات كاربري اراضي در حوضة آبخيز زاينده رود به سمت كاهش اراضي مرتعي و جنگلي آب ها و افزايش اراضي باير كشاورزي و شهرهاست. بنابراين نياز به اجراي برنامه هاي صحيح براي كنترل تغييرات كاربري زمين در حفظ تعادل اكولوژيكي منطقه وجود دارد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۸:۵۶ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

بررسي علل بحران كم آبي زاينده رود و ارايه راهكارهاي لازم جهت مقابله با آن

دوستان مقاله زير مفيد مي باشد و به دقت و با همراهي استايد مجرب تهيه شده است.

اميدوارم مطالعه كنيد و براي شما عزيزان مفيد و سازنده باشد.

چكيده ي مقاله فوق به صورت زير مي باشد اميدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

استان اصفهان يكي از استان هاي كم آب ايران است كه در ساليان اخير با خشكسالي و آلودگي آب مواجه بوده است.

در اين مقاله به بررسي علل بحران كم آبي زاينده رود و ارايه راهكارهاي لازم جهت مقابله با آن مي پرداريم.

دوستان عزيز جهت انجام كليه پروژه هاي محيط زيستي با ما در ارتباط باشند، ما راهنمايي لازم را انجام خواهيم داد.

Faramarz3211@yahoo.com

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۵:۰۰ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

بررسي روند تغييرات آلودگي هاي هيدروكربورهاي نفتي در آب و رسوبات حوزه جنوبي درياي خزر

دوستان مقاله زير مفيد مي باشد و به دقت و با همراهي استايد مجرب تهيه شده است،

اميدوارم مطالعه كنيد و براي شما عزيزان مفيد و سازنده باشد.

چكيده ي مقاله فوق به صورت زير مي باشد اميدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

درياي خزر به دليل داشتن خط ساحلي طويل و وجود مناطق شهري همواره از نظر محيط زيستي مورد تهديد واقع شده است.

دراين مقاله به بررسي روند تغييرات آلودگي هاي هيدروكربورهاي نفتي در آب و رسوبات حوزه جنوبي درياي خزر مي پردازيم.

كليد واژگان:

آلودگي هاي نفتي، درياي خزر، دستگاه FT-IR، غلظت كل هيدروكربورهاي نفتي، محيط زيست،

براي دانلود كاربردبررسي روند تغييرات آلودگي هاي هيدروكربورهاي نفتي در آب و رسوبات حوزه جنوبي درياي خزر كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۴۴:۰۹ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

مكان يابي محل دفن زباله با به كارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي و روش Topsis (مطالعه ي موردي: شهرستان گلپايگان)

دوستان مقاله زير مفيد مي باشد و به دقت و با همراهي استايد مجرب تهيه شده است، اميدوارم مطالعه كنيد و براي شما عزيزان مفيد و سازنده باشد.

چكيده ي مقاله فوق به صورت زير مي باشد اميدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

محل دفن مواد زايد مي تواند به طور بالقوه بر محيط اطراف اثرات منفي و زيان بار زيادي در ابعاد سلامت جامعه، اقتصادي و محيط زيستي داشته باشد.

بنابراين ارزيابي گسترده اي براي استقرار محل دفن مورد نياز است تا بهترين مكان دفن شناسايي شود.

هدف از اين پژوهش مكان يابي دفن مواد زايد جامد شهرستان گلپايگان است.

در اين مقاله محل دفن زباله با استفاده از روش Topsis مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفت.

دوستاني كه مقاله خاصي را در نظر دارند و يا پروژه زيست محيطي را مي خواهند انجام دهند و با مشكل مواجه شدند مي توانند با ما در ميان بگذارند و ما با آنها همكاري لازم را انجام مي دهيم.

از همراهي شما دوستان عزيز و گرامي متشكريم.

موفق و مويد باشيد

كلمات كليدي:

دفن زباله، فرآيند تحليل سلسله مراتبي، گلپايگان، مكان يابي، Topsis،

براي دانلود كاربردمكان يابي محل دفن زباله با به كارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي و روش Topsis (مطالعه ي موردي: شهرستان گلپايگان) كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۲۲:۲۹ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

بررسي نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك ملي بمو

دوستان مقاله زير مفيد مي باشد و به دقت و با همراهي استايد مجرب تهيه شده است.

اميدوارم مطالعه كنيد و براي شما عزيزان مفيد و سازنده باشد.

چكيده ي مقاله فوق به صورت زير مي باشد اميدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

پژوهش حاصل يك سال مطالعه ميداني است كه براي ارزشيابي نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك ملي بمو انجام شد.

در اين مقاله از روش كلاوسون كه يكي از متداول ترين روش هاي بررسي تفرجگاه هاست و براي ارزشيابي اواع سيستم هاي تفريحي به كار گرفته مي شود.

براي آگاه شدن از نظر مردم بهره گرفته شد و با تنظيم پرسش نامه هايي بررسي شد.

پارك ملي بمو پتانسيل هاي طبيعت گردي بالقوه اي از نظر محيطي و طبيعي براي جذب طبيعت گرد دارد.

دوستاني كه مقاله خاصي را مي خواهند انجام دهند و با مشكل مواجه شدند مي توانند با ما در ميان بگذارند و مقاله مورد نظر خود را انجام دهند.

از همراهي شما دوستان عزيز و گرامي متشكريم.

موفق و مويد باشيد

كلمات كليدي:

بازديدكنندگان،بمو، پارك ملي، روش كلاوسون، نيازهاي تفرجي،

براي دانلود كاربرد بررسي نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك ملي بمو كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۱۸:۲۰ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست )مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان(

چكيده

امروزه، توليد زباله به دليل افزايش جمعيت و كاهش زمين هاي در دسترس با چنان سرعتي در حال افزايش است كه با وجود پيشرفت علوم و فن آوري، مديريت آن ها به يك مساله بغرنج تبديل شده است. يكي از جالب ترين گزينه ها در مديريت مواد زايد جامد، توليد كمپوست است كه داراي صرفه اقتصادي و فوايد محيط زيستي قابل توجهي است. با اين حال، كارخانه كمپوست مي تواند آثار زيانبار محيط زيستي نيز به همراه داشته باشد. از اين نظر، انتخاب مكان مناسب براي محل دفن زباله و كارخانه هاي كمپوست، يكي از وظايف مهم در برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال توسعه است . ماتريس رياضي يكي از روش هاي ارزيابي آثار توسعه است كه مي تواند به كمك سامانه اطلاعات جهت ارزيابي آثار منفي استقرار صنايع كمپوست، به كار رود. در روش ماتريس رياضي، ابتدا معيارهاي مهم جهت (GIS) جغرا فيايي به صورت كمي درمي آيند و در گام بعد، اقدام به بررسي GIS مكان يابي كارخانه كمپوست بررسي مي شوند. در ماتريس رياضي براي هر كدام از پارامترها معني دار بودن اثر با استفاده از هفت معيار بزرگي، وسعت و مدت اثر،اثرات هم بيشي، آثار تجمعي، فاكتور اختلاف نظر و معيار جبران محاسبه مي شوند و با بررسي آثار، مكان مناسب جهت احداث كارخانه كمپوست مشخص م يگردد. در تحقيق حاضر، شهرستان گلپايگان واقع در استان اصفهان براي مكان يابي كارخانه كمپوست انتخاب شد. سپس، سه گزينه مكاني پيشنهاد شده جهت بررسي و اولويت بندي براي ساختن كارخانه كمپوست مورد مطالعه قرار گرفتند. گزينه ها به روش مقايسه توان و استفاده براي ارزيابي كلي و كيفي و روش ماتريس رياضي، مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به نتايج ، مشخص شد. گزينه 3 اولويت اول، گزينه 2 اولويت دوم و در نهايت گزينه 1 اولويت سوم را به خود اختصاص مي دهد. روش ماتريس رياضي با داشتن انعطاف پذيري و دخالت دادن عوامل جبران اثر و اختلاف نظر، امكان تعامل سازنده ميان توسعه دهندگان و ارزيابان را فراهم مي آورد و نتيجه جامع تري نسبت به روش هاي ذهني به دست مي دهد.

كليد واژه ها: ارزيابي آثار توسعه، سامانه اطلاعات جغرافيايي، ماتريس رياضي، مكان يابي،

براي دانلود كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۵:۳۴ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

مزاياي آموزش هوشمندسازي ساختمان

آموزش هوشمندسازي ساختمان يكي از رشته هاي نوين و جذاب براي كساني مي باشد كه دوره برق ساختمان را گذرانده باشند و يا آشنايي به يرق داشته باشند. در اين دوره نحوه كنترل تجهيزات برقي و بهينه كردن الگوي مصرف را آموزش مي بينند. لذا از اين رو مجتمع آموزشي برق و الكترونيك با استفاده از اساتيد توانمند در اين حوزه و با استفاده از دانش و تجهيزات بروز زمينه را براي علاقه مندان اين دوره فراهم ساخته تا كارآموزان با دانش بالا دوره را به پايان برسانندتمامي علاقه مندان در اين حوزه مي توانند با رجوع به سرفصل ها و كسب اطلاعات مربوط به دوره اقدام به ثبت نام نماينداين مجتمع تمام تلاش خود را بر اين اصل نهاده كه آموزش به صورت كامل و بدون نقص برگزار گردد تا كارآموزان با اعتماد به نفس بالا وارد بازار كار گردند

 

 

سرفصل هاي دوره مقدماتي

 

 

            ·        مروري بر دلايل به وجود آمدن هوشمندسازي ساختمان و خلاصه اي از تاريخچه

            ·        آموزش و آشنايي با سيستم سيم كشي سنتي برق ساختمان و معرفي تجهيزات برقي به صورت پايه اي و مقدماتي

            ·        آموزش مقدماتي برق صنعتي و معرفي رله، طرز كار كنتاكتور، حفاظت ها در صنايع

            ·        آموزش و معرفي مدارهاي فرمان رايج، معرفي تلگرام، معرفي آدرس ها

                    ·5.آموزش و تعريف پروتكل هاي CBUS،LON،BACNET،KNX و بررسي هر كدام

                    ·آموزش و تعريف سناريو در هوشمندسازي ساختمان و يررسي و اجراي سناريوهاي مختلف توسط كارآموزان

                    ·آموزش و معرفي نرم افزار ETS5 جديدترين ورژن نرم افزار و بررسي تخصصي ETS5

                    ·آموزش و معرفي انواع تجهيزات KNX نحوه عملكرد و آپشن هاي هر كدام از آنها

                    ·آموزش نحوه كار با تجهيزات KNX نحوه برنامه ريزي و آدرس دهي آنها در ETS5

                    ·آموزش و معرفي نرم افزار Hdl-buspro و ماژول Hdl-SMS و بررسي تخصصي آن

                    ·آموزش نحوه هوشمندسازي موتورخانه و راه اندازي و بررسي موتورخانه هاي هوشمند

                    ·آموزش هوشمندسازي پاركينگ و بررسي نكات انواع پاركينگ هاي هوشمند

                    ·
13. 
آموزش و معرفي انواع چيپ ها و ميكروكنترلرها جهت هوشمندسازي ساختمان

                    ·آموزش هوشمندسازي انواع سيستم هاي نظارتي، امنيتي و حفاظتي جهت رسيدن به اهداف مديريت هوشمند ساختمان

                    ·آموزش عملگر ديمر و ديمينگ كردن روشنايي و كنترل ميزان شدت روشنايي

                    ·آموزش هوشمندسازي سيستم آبياري گياهان و درختان در خانه هاي ويلايي

                    ·آموزش و معرفي سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال و نحوه هوشمندسازي اين سيستم ها

                    ·آموزش و معرفي مريريت هوشمند ساختمان BMS و ايده هاي BMS جهت مصرف بهينه برق و كاهش هزينه ها

                    ·آموزش و معرفي HVAC و بررسي اين سيستم

                    ·آموزش و معرفي خانه هوشمند و نحوه عملكرد خانه هوشمند و هوشمندسازي يك خانه

                    ·آموزش نحوه كنترل يك خانه هوشمند از قبيل كنترل پخش موزيك، كنتزل روشنايي، دوربين ها و ... از راه دور از طريق سيستم عامل android&ios

                    ·آموزش و تعريف شبكه در BMS

                     ·23. آموزش نحوه كنترل اجزاي BMS تحت شبكه

 

سرفصل هاي دوره پيشرفته

 

1-آموزش نحوه كانكشن به شبكه هوشمندBMS و فراخواني و بررسي تجهيزات

2. آموزش برنامه نويسي تاچ سوئيچ، كليد سوئيچ بدون نمايشگر و با نمايشگر

3.آموزش برنامه نويسي عملگر رله و تنظيمات اين تجهيز هوشمندسازي

4. آموزش برنامه نويسي عملگر ديمينگ و تنظيمات اين تجهيز هوشمند سازي

5.آموزش زون بندي و تعريف Area هاي مختلف ساختمان Scene

6. آموزش سناريو نويسي و اجراي انواع سناريوهاي كنترل روشنايي

7. آموزش هوشمندسازي سيستم صوتي و برنامه نويسي ماژول هاي صوتي در هوشمندسازي

8. آموزش تلفيق انواع سناريوهاي كاربردي از قبيل تركيب سناريوهاي كنترل سيستم روشنايي، صوتي، سيستم هاي تهويه مطبوع

9.آموزش برنامه نويسي و ايجاد يك سناريو بر روي ريموت كنترل ور خانه هوشمند

10.آموزش نحوه تطبيق انواع سنسورهاي حركتي، رطوبتي، حضور، نشت گاز و دود توسط برنامه نويسي ماژول مبدل 4كانال ديجيتال

11.آموزش كنترل دما، روشنايي، سيستم هاي صوتي توسط سيستم هوشمند

12. آموزش نحوه ساخت پيش خدمت هوشمند توسط برنامه نويسي ماژول 10 كاره هوشمند

13.آموزش كنترل انواع پرده ها در خانه هوشمند

14. آموزش نحوه مطابقت دادن تمام تجهيزات ريموت دار از قبيل كولرگازي، پرده برقي ويا،TV با سيستم هوشمند

15. آموزش و تعريف انواع سناريوهاي منطقي، مديريت مصرف انرژي(Power Savingو سناريوهاي امنيتي

16. آموزش و آشنايي با انواع gate logic و برنامه نويسي ماژول هاي منطقي مانند مديريت زمان، مديريت روشنايي ها پس از خروج از خانه

17. آموزش سناريوهاي منطقي به صورت جدول بندي، تعريف سناريوهاي منطقي مديريت زمان، ترك خانه، ورود به خانه و..

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۹:۳۷ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

خريد دوش و چشم شوي اضطراري

موارد استفاده دوش و چشم شوي اضطراري صنعتي

استفاده از دوش و چشم شوي ايمني در مشاغلي كه بدن افراد در تماس با مواد شيميايي است كاربرد دارد .

در هنگام مواجهه با مواد شيميايي ، استفاده از آب فراوان اثرات زيان بار مواد را به بدنكاهش مي دهد.

بايد دوش و چشم شوي ايمني در فاصله ۱۵ الي ۳۰ متري ( ۱۰۰-۵۰ فوت ) از محل خطر قرار داده شوند.

طبق استاندارد بايد مدت زمان دسترسي به دوش و چشم شوي اضطراري بيشتر از ۱۰ ثانيه طول نكشد .

فاصله زماني ۱۰ تا ۱۵ ثانيه پس از مواجهه با مواد سمي و زيان آور، و به ويژه مواد اسيدي، فرصتي بسيار حياتي براي نجات فرد است

 

منبع:https://elminogostar.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۲۵:۰۵ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

اجاره آپارتمان با جامونه

براي همه ما اتفاق افتاده كه به يه سفر راحت و ارزان فكر كنيم. اقامت يا اجاره آپارتمان مبله، در اختيار گرفتن واحدي با امكانات كامل مي باشد. كه به ما احساسي شبيه به منزل شخصيمان مي دهد. در واقع براي مدت زمان سفرتان، شما مالك خانه ي دلخواهتان خواهيد شد. اين خانه موقت با سليقه هر چه تمام تر و به شكل هاي گوناگون و بسته به انتخاب شما تجهيز مي شود. با وسايلي غالبا نو و كاملا تميز كه در هر خانه به وجود آن ها نياز داريم.

تيم جامونه داراي كادري متعهد، پويا، جوان و پر انرژي است كه تلاش در شناسايي انواع آپارتمان مبله در تهران براي شما عزيزان كرده. هم اكنون گستره مشتريان گرامي جامونه شامل تاجران، توريست ها و افرادي مي باشند كه محل اقامتي در تهران از احتياجاتشان هست. مشاوران جامونه با در نظر گرفتن نيازهايي همچون نزديكي محل اقامت به مناطق گردشگري، مراكز تفريحي، تجاري، درماني و… اقدام به ارائه خدمات اجاره آپارتمان مي كنند.

مقصود اصلي گروه جامونه ارائه دادن برترين كيفيت در اقامت، براي مسافران داخلي و خارجي مي باشدتيم جامونه تلاش مي كند با فراهم آوردن بهترين ها، مشتريانش را راضي نگه داشته و اقامت آنان را با خاطره هاي زيبا همراه ساخته و سفر را برايشان دلنشين و پر از آسودگي كندبا اجاره آپارتمان مبله در تهران توسط گروه جامونه، تمام مدت اقامتتان سفري آرام و دور از تنش را تجربه خواهيد كرد.

وب سايت جامونه داراي جستجوي كاملا آنلاين مي باشد و با توجه به اين مهم، شما دسترسي به موارد مناسب خودتان را به راحتي در اختيار خواهيد داشتگوناگوني در آپارتمان مبله، با توجه به متراژ و امكانات رفاهي متفاوت در واحدهاي جامونه، سبد متنوعي را براي شما مشتريان گرامي فراهم كرده.

اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران برترين گزينه براي افرادي مي باشد كه قصد دارند اقامت كم هزينه اما پر امكاناتي را در سفرشان تجربه كنند.مسافرت شما به تهران كاري و چند روزه مي باشد؟ دنبال اقامتگاهي مي گرديد كه برايتان آرامش و دوري از تنش را به همراه داشته باشد؟ اطمينان داشته باشيد اجاره آپارتمان در تهران در مقابل رزرو هتل و مسافرخانه، گزينه كاملا مناسب تر و صد در صد ارزان تري خواهد بود.

مزاياي اجاره آپارتمان مبله

اجاره آپارتمان مزاياي زيادي دارددر كمترين زمان ممكن و با اختلاف كاملا فاحش به لحاظ قيمتي، با توجه به نيازتان و موقعيت جغرافيايي مورد نظرتان، از ميان واحدهاي جامونه موردي مناسب را انتخاب كنيديا اينكه از مشاوران ما استفاده كرده و از موارد زيادي كه مقابلتان قرار مي دهند انتخابي مناسب كنيد.

در سراسر جهان خيلي از افرادي كه تجربه اقامت در آپارتمان هاي مبله را دارند ديگر به سمت هتل و مسافرخانه نمي روند.به برخي از ويژگي ها و مزيت هاي آپارتمان هاي مبله نسبت به هتل ها اشاره مي كنيم:

پوشش كامل تر مناطق مختلف تهران نسبت به هتل ها

جزو برترين ويژگي هاي اجاره آپارتمان مبله در تهران اين است كه در هر نقطه از شهر كه بخواهيد مي توانيد خانه مورد نظر خودتان را بيابيدواحد هاي جامونه در مناطق تهران پراكندگي دارند و محدود به چند نقطه اصلي يا مركزي از اين كلان شهر نمي باشند.

دور از هياهوي شهر

غالبا هتل ها و مسافرخانه ها نزديك به نقاط اصلي شهر بنا مي شوندبديهي است رفت و آمد در خيابان هاي هميشه شلوغ و مملو از ترافيك مطلوب نخواهد بودبا اجاره آپارتمان اين دغدغه هاي سرسام آور را فراموش كرده و با خيالي آسوده در محله اي كم تردد، آرام و به دور از تنش هاي شهري  مي توانيد سكونت داشته باشيدالبته به راحتي مي توانيد از وسايل نقليه اي همچون مترو، اتوبوس، بي آر تي و تاكسي‌ها براي رسيدن به مقصد خود بهره ببريداكثر آپارتمان هاي جامونه در نزديكي وسايل نقليه قرار گرفته اند تا شما عزيزان به راحتي بتوانيد در داخل شهر تردد كرده و به كارهايتان رسيدگي كنيد.آپارتمان مبله مثل خونه خود خودمان

حس راحتي شما در آپارتمان مبله قابل قياس با شلوغي هاي مسافرخانه ها، هتل ها و لابي هاي آنها نبوده و مانند خانه خود آسايش را در كنار هم تجربه خواهيد كردخانه هاي مبله قطعا دل بازتر و بزرگتر از اتاق هاي هتل مي باشند و شما مي توانيد در خانه اي مجهز با متراژ بالا ساكن شويد.

زمانيكه شما براي اجاره آپارتمان يا سوئيت مبله در تهران اقدام مي كنيد، خيالتان از بابت همه چيز راحت مي شودبه عنوان مثال شما مي توانيد با آشپزخانه اي مجهزي كه در اختيار داريد، به پخت غذاي مورد علاقه خودتان بپردازيد.

آپارتمان مبله ارزانتر از هتل

شايد با خودتان بگوييد احتمالا هتل ها هم برخي از اين امكانات را داشته باشند، اما يادآور مي شويم كه ضعيف ترين هتل ها هم براي ارائه هر خدماتي از شما هزينه آن را مي گيرنددر مقابل شما با اجاره آپارتمان مبله ارزان قيمت نسبت به هتل از تمامي امكانات آنجا استفاده مي كنيدضمن اينكه براي عزيزاني كه تعدادشان از دو نفر بيشتر مي شود، هزينه اقامت در هتل بسيار بالا خواهد شد.

در مسافرخانه ها هم كيفيت به شدت پايين خواهد آمدبه عنوان مثال وقتي در هتل تعداد نفرات بيشتر از سه يا چهار نفر مي شود هزينه اي مي پردازيد كه گاهي مي شود با نصف آن براي اجاره آپارتمان مبله اقدام كرد كه به مراتب امكانات كامل تري ارائه خواهد داد.

با در نظر گرفتن بودجه و سليقه تان مي توانيد از بين آپارتمان هاي مبله، سوئيت هاي مبله، ويلا و خانه هاي دربستي ديگري كه گروه جامونه به شما ارائه مي دهد، انتخاب مناسبي داشته و در كمترين زمان ممكن هماهنگي هاي لازم براي اقامت خود را انجام دهيد.

مجله جامونه، ارائه مطالب گردشگري

يكي از ويژگي هاي سايت جامونه ارائه مطالب مرتبط با گردشگري و اقامت در بخشي به نام مجله جامونه استشما عزيزان مي توانيد از اين بخش، به مطالب مفيد و مختلفي دسترسي داشته باشيداز جمله مطالبي پيرامون گردشگري، ويدئوي شهرهاي توريستي داخلي و خارجي، مطالبي مرتبط با مناسبت ها و تاريخ هاي ملي و بين المللي.

حرف نهايي

جامونه در زمينه اجاره و رزرو آپارتمان مبله در تهران به صورت كوتاه مدت و بلندمت، خدمتگذار شما عزيزان استبه آساني و تنها با يك تماس مي توانيد انتخابي مناسب براي رزرو آپارتمان مبله در تهران داشته باشيد.

در سامانه جامونه مي توانيد با بودجه هاي مختلف آپارتمان مبله خود را در كمترين زمان رزرو نماييد.

براي رزرو كافيست با پشتيباني ۲۴ ساعته جامونه تماس بگيريد.

02188458894

WWW.JAMOONE.COM

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۵۴:۱۵ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر